شرایط و قوانین استفاده از سرویسها و خدمات کالای مسافرتی آرش

ورود کاربران به وبسایت کالای مسافرتی آرش هنگام استفاده از پروفایل شخصی، و سایر خدمات ارائه شده کالای مسافرتی آرش .به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط، قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویسها و خدمات است.

قوانین عمومی

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویههای کالای مسافرتی آرش منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مربوطه است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویهها و سرویسها تغییری ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق میکنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.